Privacy Verklaring

PRIVACYSTATEMENT TINX-IT B.V.

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met Tinx-IT B.V.. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Tinx-IT B.V. met persoonsgegevens omgaat.

Doeleinden verwerking

Tinx-IT B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor het aangaan en verdiepen van de relatie met Tinx-IT B.V.. Hoe ver uw relatie met Tinx-IT B.V. gaat, bepaalt u grotendeels zelf. Indien u iets bestelt via de website, dan gebruiken we die gegevens om u het product te sturen en voor de administratieve afhandeling. Indien u geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact, dan kunt u dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van uw gegevens stopzetten.
Indien u zich via de website, of op een andere manier, opgeeft voor een activiteit van Tinx-IT B.V. (bijvoorbeeld een bijeenkomst, de nieuwsbrief of een aanvraag voor bepaalde informatie), iets bestelt of gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen wij uw gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie, waaronder informatie over producten, service informatie, of bedrijfsinhoudelijke informatie van Tinx-IT B.V..
Indien u of uw organisatie klant bent/is van Tinx-IT B.V., dan worden uw gegevens verwerkt als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten op grond van de wet. Daarnaast heeft Tinx-IT B.V. een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen (zoals de nieuwsbrief, een bestelling, bijwonen een demo of event, of anderszins), aanvullende informatie te sturen over Tinx-IT B.V. zo lang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

Welke gegevens worden verwerkt

Voor elke dienst vragen we u om bepaalde gegevens in te vullen. De velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplicht. Die gegevens heeft Tinx-IT B.V. nodig voor de uitvoering van de dienst. Zo is een geldig e-mailadres nodig voor het toesturen van de nieuwsbrief, en zijn contact- en factuurgegevens nodig voor het bestellen enn leveren van een product of dienst. In een aantal gevallen vragen wij aanvullende gegevens over het bedrijf die niet verplicht zijn. Die gegevens worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in het soort organisaties die diensten bij Tinx-IT B.V. afneemt, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren en de doelstellingen van onze organisatie beter kunnen invullen.

Wettelijke grondslag verwerking

Tinx-IT B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Tinx-IT B.V. zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Tinx-IT B.V. bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider, de CRM-provider, hostingpartij en IT-beheerder en Software ontwikkelaars).

Informatieverzoeken, inzage, correctie en recht van verzet

U kunt ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen indien u niet meer benaderd wilt worden met informatie over onze producten. Indien u meer informatie wilt over Tinx-IT B.V., ons privacy beleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht als u een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacy toezichthouder.

Tinx-IT B.V.
Bennekomseweg 41 (HNK Ede)
6717 LL Ede
0850 653 138
support@tinx-it.nl

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door Tinx-IT B.V. worden bewaard voor een duur van de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Tenzij Tinx-IT B.V. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. Voor de nieuwsbrief, bewaart Tinx IT de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin u zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief.

Gegevens over gebruik van de website en cookies

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Tinx-IT B.V. geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Nieuwsbrief

U kunt zich via de website aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van Tinx-IT B.V.. Hiermee informeren wij geïnteresseerden over ontwikkelingen die relevant zijn met betrekking tot onze dienstverlening en producten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Uitnodigingen en overige mailings

Indien u informatie aanvraagt bij Tinx-IT B.V., zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over relevante dienstverlening, producten, etc. U kunt altijd aangeven geen mailings meer te willen ontvangen door u direct af te melden van een mailing list.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als betrokkene heeft u ook het recht Tinx-IT B.V. te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Tinx-IT B.V. verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Tinx-IT B.V. doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.
Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via email of per post indienen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Tinx-IT B.V.
Bennekomseweg 41 (HNK Ede)
6717 LL Ede
0850 653 138
support@tinx-it.nl

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Tinx-IT B.V, neem dan contact op met Tinx-IT B.V via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Tinx-IT B.V. adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 26 juni 2018.